Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa Twórców "My", zwana dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Andrychów.

§ 4

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statutu Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie realizuje cele zgodne z artykułem 4 (pkt. 3 i 13) dotyczącym sfery zadań publicznych, zawartym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. t.j. w zakresie:
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie ma prawo do posiadania i używania pieczęci oraz odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

1. Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym zakresie działania oraz może być członkiem takich organizacji.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w art.1., bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym związkiem osób zainteresowanych powstaniem, prezentowaniem i promocją nowych i wartościowych faktów artystycznych, z różnych dziedzin, kierunków i zakresów sztuki, skupiającym twórców sztuki, organizatorów działań i prezentacji artystycznych oraz inne osoby pragnące kształtować współczesne życie artystyczne.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i osób wspierających. Do prowadzenia swoich działań może zatrudnić pracowników.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Kontynuację dotychczasowych prac osób skupionych w Grupie Twórców „MY”, czyli organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalno-artystycznym.
2. Prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej.
3. Zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji i ekspresji artystycznej i kulturalnej.
4. Tworzenie w Andrychowie aktywnego ośrodka i kreowanie środowiska artystycznego:
a) stanowiącego miejsce powstania, eksponowania i konfrontacji nowatorskich działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy,
b) otwartego na różnorodne postawy twórcze,
c) prezentującego dokonania klasyki i awangardy sztuki polskiej i światowej,
d) dokumentującego aktualne działania,
e) współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą,
f) promującego realizowanie działań artystycznych,
g) kształtującego współczesne życie artystyczne społeczności.
5. Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych.
6. Organizowanie działań artystycznych: wystaw, pokazów, projekcji, warsztatów artystycznych, plenerów, spotkań, sympozjów dotyczących sztuki, stworzenie ośrodka artystycznego w siedzibie Stowarzyszenia, prowadzenie galerii.
7. Dokumentowanie prowadzonych działań artystycznych w formie fotografii, filmu, nagrań, wydawnictw; prowadzenie działalności wydawniczej dokumentującej i promującej dokonania twórców.
8. Współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi w mieście, kraju i świecie.
9. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami pozarządowymi w zakresie:
a) stwarzania warunków ułatwiających powstawanie sztuki
b) kształtowania opinii o potrzebie i znaczeniu aktywności artystycznej,
c) występowania w sprawach wspierania statutowych celów,
d) przyznawania stypendiów twórczych oraz dotacji przeznaczonych na realizacje zamierzeń Stowarzyszenia
10. Współpraca z pedagogami szkół i przedszkoli w naszym rejonie w zakresie szkoleń, edukacji, a także krzewienia wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do sztuki, wychowania w duchu artystycznym, oraz prezentowania i propagowania różnych form i dziedzin sztuki.
11. Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia.


Rozdział 2

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9

Członkostwo Stowarzyszenia może być zwyczajne, wspierające i honorowe.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje założenia programowe i postanowienia statutu Stowarzyszenia.
2. Przyznanie członkostwa zwyczajnego następuje na wniosek jednego członka wprowadzającego, w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja, organizacja społeczna oraz organy administracji rządowej i samorządowej, które popierając cele stowarzyszenia deklarują współpracę i pomoc.

§ 12

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, instytucje, organizacje, szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe przyznaje się na wniosek trzech członków Stowarzyszenia, w drodze uchwały Walnego Zebrania.

§ 13

Prawa i obowiązki członków zwyczajnych, wspierających i honorowych Stowarzyszenia.

1. Zwyczajni członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

a) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
b) Przestrzegania powszechnie uznanych zasad i norm etycznych.
c) Aktywnego udziału w realizacji zamierzeń organizacyjnych, programowych i finansowych, wynikających z postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
d) Ponoszenia odpowiedzialności merytorycznej i finansowej za proponowane i realizowane przez siebie w ramach Stowarzyszenia przedsięwzięcia.

e) Terminowego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Walne Zebranie Członków, oraz ponoszenia dobrowolnych świadczeń.
f) Reprezentowania Stowarzyszenia zgodnie z jego interesami.

2. Wspierający członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi nie podlegają żadnym obowiązkom i zwolnieni są ze składek członkowskich.


4. Prawa członka zwyczajnego obejmują:

a) Bierne i czynne prawo wyborcze.
b) Uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków z prawem glosowania i zgłaszania wniosków.
c) Uczestniczenia w działalności programowej i gospodarczej Stowarzyszenia oraz korzystania z pomocy, świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
d) Zrzeszanie w grupy, zespoły i inne jednostki organizacyjne powołane do realizacji zamierzeń Stowarzyszenia.

5. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawo jak członkowie zwyczajni.


§ 14

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w wyniku:

1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego rocznego zalegania ze składkami lub innymi świadczeniami pomimo upomnień,
b) orzeczenia Komisji Rewizyjnej.
3. Śmierci.
4. Co do członka wspierającego - w przypadku rozwiązania osoby prawnej.

§ 15

Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w § 15 pkt 2 lit. a, b następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 3

Władze Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
8. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
9. Wybory Władz odbywają się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
10. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności minimum trzech członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
11. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
12. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ich uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 2 członków Zarządu i jednego członka Komisji Rewizyjnej.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1. Uchwalenie i zmiana statutu Stowarzyszenia.
2. Uchwalenie programu i form działania, ustalenie regulaminów działania władz i struktur Stowarzyszenia.
3. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia.
4. Wybór w glosowaniu (spośród członków zwyczajnych) władz i organów kontrolnych Stowarzyszenia, w tym:
a) Prezesa,
b) czterech członków Zarządu,
c) 3-osobowego składu Komisji Rewizyjnej.
5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjmowanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia.
7. Zatwierdzanie do realizacji projektów przedsięwzięć programowych.
8. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Rewizyjnej.
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
10. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
11. Podejmowanie innych ważnych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§ 18

1. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie trwania kadencji, a w szczególności:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) współpraca z organami rządowej administracji ogólnej oraz władzami samorządowymi, a także innymi organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
d) organizacja działalności programowej Stowarzyszenia, w tym przyjmowanie i opiniowanie na podstawie kryteriów merytorycznych i finansowych projektów przedsięwzięć artystycznych,
e) wykonanie uchwalonego budżetu, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
f) wybranie ze swego grona wiceprezesa, skarbnika i sekretarza,
g) wykonanie innych zadań określonych uchwałami Stowarzyszenia,
h) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 19

1. W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzą 3 osoby i na pierwszym posiedzeniu tej komisji dokonują one wyboru spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia i jego władz, a w szczególności gospodarki finansowej,
b) składanie na Walnych Zebraniach raz do roku sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
c) wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
d) prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia,
e) orzekanie w sprawach dotyczących naruszania postanowień statutu, uchwał władz i innych wykroczeń naruszających dobre imię Stowarzyszenia,
f) rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
g) orzekanie kar organizacyjnych: upomnienie, nagana, wykluczenie ze Stowarzyszenia.
3. Od orzeczenia Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania orzeczenia.
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
5. Członkowie komisji rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami zarządu oraz pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określona w art. 8 pkt8. ustawy z dnia 3 marca 2000 o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami)


§ 20

Zabrania się:
a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
b)    przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia
d)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

Rozdział 4

Majątek Stowarzyszenia

§ 21

1. Majątek Stowarzyszenia może składać się z nieruchomości, ruchomości, funduszy i papierów wartościowych.
2. Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie,
b) inne świadczenia członkowskie,
c) darowizny, spadki, zapisy, dotacje, ofiarność publiczna,
d) dotacje i środki pozyskane z funduszy unijnych, innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych, jednostek samorządowych, grantów oraz funduszy celowych przeznaczonych na realizację określonych programów,
e) dochody z działalności statutowej.
3. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych należących do sfery zadań publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes lub wiceprezes zarządu oraz skarbnik

Rozdział 5

§ 22

1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służyć będzie wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
2.    Działalność pożytku publicznego może być wykonywana odpłatnie bądź nieodpłatnie.
Rozdział 6

Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 23

Zmiana statutu

1. Propozycje zmian statutu zgłasza Komisja Statutowa powołana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Projekt zmian statutu winien zostać zgłoszony co najmniej jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 24

Rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do glosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale przeprowadzi postępowanie likwidacyjne.